Παρατηρητήριο για το Κοινό μας Μέλλον

Η έκδοση αυτή παρέχει μια εξαιρετική επισκόπηση των προοπτικών του παγκόσμιου πολιτισμού. Περιλαμβάνει θέματα «για την μελλοντική νοημοσύνη» στην τεχνολογία, το περιβάλλον, τη διακυβέρνηση, την ηθική, τον άνθρωπο και τη διεθνή ανάπτυξη – ότι δηλαδή πρέπει να γνωρίζει σήμερα ο  άνθρωπος στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Είναι μια μοναδική βάση δεδομένων που βοηθά στην χάραξη πολιτικών και στην γνώση των παγκόσμιων αλλαγών.

Κάθε έκδοση βελτιώνεται και αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης. Περιλαμβάνει μια σύνοψη στην τυπωμένη έκδοση, που συνοδεύεται από ένα CD 7.000 σελίδων με αναλυτική καταγραφής της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, και περιγραφήτης συσσωρευμένης εμπειρίας έρευνας και μεθόδων των 14 ετών του Millennium Project.

Η έκδοση State of the Future παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση των παγκόσμιων αλλαγών μέσω 15 παγκόσμιων προκλήσεων:

Challenge2

 

 

 1. Αειφόρος Ανάπτυξη και Κλιματική Αλλαγή
 2. Νερό
 3. Παγκόσμιος Πληθυσμός και Πόροι
 4. Εκδημοκρατισμός
 5. Μεσο-μακροπρόθεσμες πολιτικές
 6. Παγκοσμιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής
 7. Χάσμα Πλούσιων – Φτωχών
 8. Υγεία
 9. Ικανότητα Λήψης Αποφάσεων
 10. Επίλυση Συγκρούσεων
 11. Βελτίωση της Θέσης της Γυναίκας
 12. Διεθνές Οργανωμένο Έγκλημα
 13. Ενέργεια
 14. Επιστήμη & Τεχνολογία
 15. Παγκόσμια Ηθική

 

 

Επίσης η ετήσια έκδοση παρακολουθεί τον Δείκτη State of the Future

Ο δείκτης State of the Future Index (SOFI) αποτιμά την προοπτική των επόμενων 10 ετών βασισμένος σε ιστορικά δεδομένα 20 ετών και προβλέψεις 10 ετών. Βασίζεται σε μία σειρά μεταβλητών και προβλέψεων που στο σύνολο τους, απεικονίζουν εάν το μέλλον υπόσχεται να είναι καλύτερο ή χειρότερο. O δείκτης SOFI έχει σκοπό να καταδείξει τις κατευθύνσεις και την ένταση της αλλαγής που έρχεται και να προσδιορίσει τους παράγοντες που ευθύνονται για αυτήν. Παρέχει ένα μηχανισμό μελέτης & αξιολόγησης των σχέσεων μεταξύ των στοιχείων ενός συστήματος – πώς η πραγματοποίηση μιας αλλαγής, επηρεάζει σταδιακά όλο το σύστημα, προκαλώντας τόσο σκόπιμες όσο και  παράπλευρες ακούσιες επιπτώσεις.