Ο κόσμος το 2050 – Τα 3 Σενάρια του The Millennium Project και τα αποτελέσματα του Ελληνικού Εργαστηρίου

Προκειμένου να διερευνηθούν οι μελλοντικές προκλήσεις και να διαπιστωθούν οι στρατηγικές επιλογές για την ανθρωπότητα, η δεξαμενή σκέψης The Millennium Project, με τη συμμετοχή του Ελληνικού κόμβου, πραγματοποίησε μια παγκόσμια έρευνα για τον «Κόσμο το 2050» και κατέληξε σε 3 πιθανά σενάρια που περιγράφουν πτυχές από τρεις εξίσου πιθανές εκδοχές του μέλλοντος.

Στα πλαίσια της έρευνας, ο Ελληνικός Κόμβος του The Millennium Project, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φημονόη (Phemonoe Lab), τη Μονάδα Ανθεκτικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Resilient Thessaloniki), και την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, και της DRAXIS διοργάνωσαν το Ελληνικό εργαστήριο στην Θεσσαλονίκη.

Βασικός στόχος του εργαστηρίου ήταν η παρουσίαση των τριών σεναρίων, η συζήτηση των επιπτώσεων τους για την Ελλάδα, και την Θεσσαλονίκη, και η αναζήτηση πολιτικών που θα εγγυηθούν ένα βιώσιμο μέλλον.

Τα 3 Σενάρια

Τα Σενάρια είναι μία πολύ γνωστή και καλά τεκμηριωμένη μέθοδος για την κατανόηση των πιθανών μελλοντικών εξελίξεων, καθώς επιτρέπουν να δημιουργήσουμε τάξη στο περίπλοκο περιβάλλον του μέλλοντος και να μετατρέψουμε τις προβλέψεις για το Μέλλον σε Στρατηγική Σκέψη. Οι μελλοντικές εξελίξεις για έναν τομέα ή μια επιχείρηση προσδιορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τόσος τις συγκεκριμένες και σχετικά βέβαιες εξελίξεις και τάσεις, καθώς επίσης τις τάσεις ή εξελίξεις που ενέχουν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας.

Η χρησιμότητα των σεναρίων δεν αφορά στην πρόβλεψη του Μέλλοντος, αλλά αποτελούν μια μέθοδος για να κατανοηθούν οι πιθανές μελλοντικές αλλαγές και αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την διαμόρφωση μακροπρόθεσμων στρατηγικών. Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος των τριών σεναρίων του The Millennium Project:

Scenario 1: It’s Complicated – A Mixed Bag. (Όλα είναι μπερδεμένα)

Το σενάριο αυτό περιγράφει ένα μέλλον, το οποίο προκύπτει από την εξέλιξη των τάσεων που παρατηρούνται σήμερα, αλλά εξελίσσονται πλέον με απίστευτη ταχύτητα. Το περιβάλλον το 2050 διαμορφώνεται από ένα μίγμα τυχαίων αποφάσεων, χωρίς συγκεκριμένη στρατηγική, και χαρακτηρίζεται από άτακτη υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, και υψηλή ανεργία ελλείψει μακροπρόθεσμων στρατηγικών από της κυβερνήσεις. Επίσης, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι αντικρουόμενα, ενώ μεγάλες πολυεθνικές έχουν γίνει σε πολλές περιπτώσεις ισχυρότερες από τις εθνικές κυβερνήσεις.Τέλος, η καθημερινότητα είναι σε μεγάλο βαθμό εικονική και τρισδιάστατη.

Scenario 2: Political/Economic Turmoil – Future Despair. (Ο πλανήτης σε απελπισία)

Οι κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις επιπτώσεις της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης (ΓΤΝ). Όλα ξεκίνησαν το 2030 όπου η απουσία στρατηγικών οδήγησε στην εκτόξευση της ανεργίας στο 33% και κατέληξε στις μεγάλες πολιτικές αναταραχές του 2050. Η κοινωνική πόλωση και τα πολιτικά αδιέξοδα μεγάλωσαν, την ίδια στιγμή που η παγκόσμια τάξη καταρρέει υπό ένα μίγμα διακυβέρνησης από έθνη-κράτη, τεράστιες πολυεθνικές, τοπικούς πολέμαρχους, τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα.

Scenario 3: If Humans Were Free – the Self-Actualization Economy. (Η απελευθέρωση του ανθρώπου)

Οι κυβερνήσεις αντιμετώπισαν αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης, με επιτυχημένες στρατηγικές, εισάγοντας σταδιακά πρωτοβουλίες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και προωθώντας την αυτοαπασχόληση. Καλλιτέχνες, σταρ των μέσων ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και της βιομηχανίας του θεάματος, βοήθησαν στην σταδιακή διαμόρφωση μιας νέας επικρατούσας αντίληψης, η οποία απορρίπτει την ιδέα της απασχόλησης και στηρίζει την νέα τάση της αυτό-ενεργοποίησης. Ο στόχος είναι η ατομική πνευματική βελτίωση, η απόκτηση γνώσης, το θετικό αποτύπωμα του ατόμου στην κοινωνία. Μόλις 1δις είναι ο αριθμός των ανέργων, ενώ 3 δις είναι αυτοαπασχολούμενοι.

Το Εργαστήριο της Θεσσαλονίκης

Περισσότεροι από 40 ενθουσιώδεις εμπειρογνώμονες από τον επιχειρηματικό, κυβερνητικό, και ακαδημαϊκό περιβάλλον συγκεντρώθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου, στο Μουσείο Φωτογραφίας στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, και συνεργάστηκαν για να προτείνουν στρατηγικές σε τοπικό και εθνικό επίπεδο που θα επιτρέψουν την επιτυχημένη μετάβαση στην νέα πραγματικότητα του 2050.

Ο ι συμμετέχοντες εργάστηκαν ομάδες, και αναζήτησαν και τελικά πρότειναν βιώσιμες πολιτικές/δράσεις σε πέντε θεματικούς τομείς :

  • Εκπαίδευση: Πως πρέπει να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα (σε όλα τα επίπεδα), και οι διαδικασίες μάθησης; Ποιες στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση.
  • Διακυβέρνηση: Θα είναι απαραίτητο ένα σύστημα ελάχιστου εγγυημενου εισοδήματος; Ποιας μορφής και πότε πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή; Μπορείτε να κάνετε προβλέψεις ταμειακών ροών που θα αποδεικνύουν τη δυνατότητα εφαρμογής του.
  • Επιστήμη και Τεχνολογία: Ποιες αλλαγές θα επιφέρουν οι Επόμενες Τεχνολογίες (Τεχνητή Νοημοσύνη/Συνθετική Βιολογία/Νανοτεχνολογία, κλπ) στον χώρο της εργασίας το 2025, 2035, 2050.
  • Πολιτισμός: Ποιες αλλαγές απαιτούνται στον χώρο του πολιτισμού για την διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας για τη ζωή και την εργασία (ως πηγή αυτοσεβασμού).
  • Επιχειρηματικότητα/Εργασία: Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην εθνική μακροπρόθεσμη στρατηγική; Ειδικά όσον αφορά στη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων και την συγκέντρωση του πλούτου.

Ελληνικές Προτάσεις

Ανάμεσα στις ιδέες που διακρίθηκαν ήταν η δημιουργία εξατομικευμένων σχολείων (personalized schools), η δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος για την δίκαιη πρόσβαση σε φυσικούς πόρους, η δημιουργία ισχυρότερων μητροπολιτικών κυβερνήσεων, η επανεισαγωγή του αρχαίου θεσμού του “Πάτρωνα” των τεχνών, η δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας κουλτούρας που θα εξυψώνει τη διαφορετικότητα, η ενίσχυση της έρευνας για την προστασία της ιδιωτικότητας στο ψηφιακό περιβάλλον, ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της ένοιας του gamification, και τέλος η παροχής υποστήριξης στους μαθητές για την αντιμετώπιση των τεχνολογικών επιπτώσεων (παχυσαρκία, προβλήματα συγκέντρωσης, κλπ).

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του εργαστηρίου και την τελική αναφορά με όλες τις ιδέες που προτάθηκαν.